You cannot see this page without javascript.

skip navigator

회사소개

  • [SAC 300, CAPU 300 비표준] 혼합 및 계량 작업 화장품 원료 흡착탑+집진기
https://cleanat.com/123743

현승2.jpg

현승3.jpg

 

  • 업체명 : 현승건*
  • 제품 분류 : 유기화합물·악취
  • 설치일자 : 2024-04-23
  • 오염원 : 화장품 원료
제품 상세정보